Privacyverklaring

Gevestigd

Neuswerk voor de hond, gevestigd aan Koppoellaan 1, 2375AA Rijpwetering, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Koppoellaan 1, 2375AA Rijpwetering T:+31615687852

W: http://www.neuswerkvoordehond.nl

De functionaris gegevensbescherming van Neuswerk voor de hond is te bereiken via info@neuswerkvoordehond.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Neuswerk voor de hond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van uw hond

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@neuswerkvoordehond.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Neuswerk voor de hond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de aanmelding van een cursus, training, workshop, lezing of consult.
 • Om eventueel contact te kunnen opnemen, via telefoon, WhatsApp of e-mail, indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om eventueel een factuur te sturen i.v.m. de uitgevoerde dienstverlening.
 • Voor de belastingdienst zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
 • Voor de mailinglist om u op de hoogte te houden van toekomstige workshops, lezingen en cursussen.
 • Voor de nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van hondennieuws en evenementen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Neuswerk voor de hond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Neuswerk voor de hond) tussen zit. Neuswerk voor de hond gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: WordPress, Thunderbird en Autorespond.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Zodra u aangeeft geen klant meer te zijn van Neuswerk voor de hond worden uw gegevens verwijderd.
Wilt u geen gebruik meer maken van de mailinglist of nieuwsbrief kunt u zich altijd uitschrijven door te klikken op de desbetreffende link of een email te sturen naar info@neuswerkvoordehond.nl.

Voor de belastingdienst zijn wij verplicht algemene persoonsgegevens 7 jaar lang te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Neuswerk voor de hond deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Neuswerk voor de hond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Neuswerk voor de hond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Neuswerk voor de hond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@neuswerkvoordehond.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Neuswerk voor de hond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Neuswerk voor de hond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een email te sturen naar info@neuswerkvoordehond.nl.